Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HART-NETWERK B.V.

 

Artikel 1                                                                     Definities Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden.

Hart: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hart-Netwerk B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7442PC) Nijverdal aan de Nikola Teslastraat 1-08, opgenomen in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 90838742, alsmede eventuele rechtsvoorgangers of rechtsopvolgers van Hart Netwerk en aan Hart Netwerk gelieerde derden die de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

Zorgverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie Hart een aanbieding doet, offerte uitbrengt of waarmee Hart een bemiddelings- of andersoortige overeenkomst sluit dan wel anderszins een samenwerking aangaat in de ruimste zin van het woord.

Acquisitievergoeding: de vergoeding die Zorgverlener aan Hart is verschuldigd wegens haar ondersteuning op het gebied van acquisitie, dan wel uit hoofde van eventuele overige dienstverlening door Hart.

Overeenkomst: De overeenkomst of andersoortige samenwerking in de ruimste zin van het woord met Hart.

 

Artikel 2                                                               Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, inclusief toekomstige aanbiedingen en offertes van Hart alsmede op iedere Overeenkomst met Hart, inclusief eventuele toekomstige Overeenkomsten.
 2. Het staat Hart vrij bij uitvoering van een Overeenkomst derden in te Art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Hart bedingt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde Deze derden komen op grond van de Algemene Voorwaarden jegens Zorgverlener zelfstandige rechten toe en zij kunnen jegens Zorgverlener zelfstandig een beroep doen op de Algemene Voorwaarden. De onderhavige bepaling is in zoverre een derdenbeding in de zin van art. 6:253 e.v. BW.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Zorgverlener, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst onverbindend blijkt te zijn, bijvoorbeeld wegens vernietiging of gebleken nietigheid, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. Partijen zullen in dat geval in gezamenlijk overleg een nieuwe bepaling of bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepaling of bepalingen.
 6. Het feit dat de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door of namens Hart zijn opgesteld, betekent niet dat deze in het nadeel van Hart dienen te worden De contra proferentem- regel is uitdrukkelijk niet van toepassing.
 7. Hart kan besluiten uit coulance of ten behoeve van het behoud van een samenwerking, in voorkomende gevallen van (strikte) handhaving van de Algemene Voorwaarden jegens Zorgverlener afzien. Hart behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om op enig moment alsnog de Algemene Voorwaarden toe te passen. In het verleden getoonde coulance ten aanzien van de Algemene Voorwaarden zal nimmer worden uitgelegd als een afstand van recht zijdens Hart noch zal in een dergelijke situatie van rechtsverwerking sprake zijn of zal deze situatie op enigerlei andere wijze aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden in de weg staan.

 

Artikel 3                                             Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van Hart zijn geheel vrijblijvend, behoudens het geval de aanbieding of offerte uitdrukkelijk herroeping door Hart uitsluit gedurende een bepaalde termijn.
 1. Eerst nadat Hart een aanvaarding van een aanbod of offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien zij is begonnen met de uitvoering van de beoogde Overeenkomst, komt daadwerkelijk een Overeenkomst tot stand. Tot dat moment is Hart gerechtigd alsnog het aanbod of de offerte in te trekken, zonder dat Zorgverlener daar enig recht op nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken aan kan ontlenen.
 2. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen zijn, behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, exclusief btw of andere heffingen van overheidswege.
 3. Voor zover de vermelde prijzen en bedragen zijn gebaseerd op informatie van Zorgverlener, komt een eventuele prijsverhoging wegens onjuiste of onvolledige informatie voor rekening en risico van
 4. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte een verhoging optreedt in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies, heffingen van overheidswege of andersoortige kostprijsbepalende factoren, is Hart gerechtigd de meerkosten aan Zorgverlener door te berekenen. Hart zal Zorgverlener in dat geval onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.
 5. Indien een Overeenkomst met meer dan één Zorgverlener wordt gesloten, zijn alle contractuele wederpartijen van Hart hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verbintenissen zoals die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 6. Zorgverlener stemt ermee in dat de Overeenkomst elektronisch tot stand kan komen en dat de Algemene Voorwaarden digitaal ter beschikking kunnen worden Voorts stemt Zorgverlener ermee in dat eventuele communicatie via elektronische communicatiemiddelen kan verlopen. Waar in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden van schriftelijke communicatie wordt gesproken zullen partijen daar mede onder verstaan aantoonbare elektronische communicatie, zoals e-mail.

 

Artikel 4                                                         Uitvoering overeenkomst

 1. Hart verplicht zich bij de uitvoering van een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in te spannen. Hart zal Zorgverlener naar beste vermogen ondersteunen op onder meer het gebied van acquisitie in de zorgverlening, maar op Hart rust ter zake uitsluitend een inspannings- en nimmer een resultaatsverbintenis.
 2. De werkzaamheden van Hart beperken zich uitdrukkelijk tot het bijeenbrengen van vraag naar- en aanbod van zorgverlening. Hart is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst tussen Zorgverlener en een al dan niet op aandragen van Hart benaderde Hart is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een rechtsverhouding tussen Zorgverlener en een opdrachtgever, noch draagt Hart enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de voorwaarden waaronder die rechtsverhouding tot stand komt of de uitvoering van de verbintenissen die over en weer uit die rechtsverhouding kunnen voortvloeien.
 3. Zorgverlener garandeert onvoorwaardelijk dat zij voor fiscale doeleinden als zelfstandig ondernemer kwalificeert. Hart en Zorgverlener hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 en/of art. 7:690 BW te sluiten.
 4. Zorgverlener blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van op haar rustende verplichtingen krachtens fiscale-, sociale- en/of andere wet- en Zorgverlener vrijwaart Hart, althans stelt Hart geheel schadeloos voor alle schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies, pensioenpremies of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege.

 

Artikel 5                                              Geschiktheid en informatieverplichting

 1. Zorgverlener garandeert over alle kwalificaties, diploma’s, certificeringen en andersoortige hoedanigheden te beschikken alsmede aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen welke zijn

benodigd om de beoogde werkzaamheden voor een opdrachtgever te verrichten. Zorgverlener zal Hart onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder feit en/of omstandigheid welke redelijkerwijs van invloed zou kunnen zijn op voornoemde geschiktheid. Deze informatieverplichting geldt tevens indien Zorgverlener voorziet, dan wel redelijkerwijs kan worden geacht te voorzien dat een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid potentieel of eerst op een later moment van invloed zou kunnen zijn op de geschiktheid van Zorgverlener als in dit artikellid bedoeld.

 1. Zorgverlener zal alle in redelijkheid te vergen medewerking verlenen teneinde Hart in staat te stellen diens verplichtingen naar behoren na te komen. In dat kader verplicht Zorgverlener zich onder meer om zowel op verzoek als op eigen initiatief alle informatie en inlichtingen te verstrekken waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie van belang is voor de uitvoering van een overeenkomst of voorkoming en/of beperking van enig (dreigend) nadeel door
 2. Hart is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit dan wel verband houdende met een niet-tijdige, onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Zorgverlener zoals in dit artikellid bepaald.
 3. Zorgverlener zal facturen en de daarbij behorende specificaties aan een opdrachtgever ten behoeve van de administratie van Hart en de berekening van de Acquisitievergoeding tevens telkens in afschrift aan Hart verschaffen. Zorgverlener zal voorts op verzoek van Hart inlichtingen verschaffen en afschriften overleggen teneinde Hart in staat te stellen de juistheid van de berekende Acquisitievergoeding te

 

Artikel 6                                                 Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is het eerste jaar in beginsel niet tussentijds opzegbaar, behoudens indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. In afwijking van het voorgaande geldt dat Hart een overeenkomst onmiddellijk kan beëindigen indien:
  1. Zorgverlener in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar rustende verplichtingen jegens Hart;
  2. Zorgverlener in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze Hart gerede grond geeft voor de nakoming door Zorgverlener van de op haar rustende verplichtingen te vrezen;
  3. Zorgverlener niet langer in staat kan worden geacht de gewenste of benodigde hoedanigheden, kwaliteiten of representativiteit te bezitten welke is vereist voor een behoorlijke uitvoering van de beoogde werkzaamheden bij een opdrachtgever, zulks ter exclusieve beoordeling van Hart.
 3. Hart is in de gevallen genoemd in voorgaand artikellid tevens gerechtigd om in plaats van beëindiging ervoor te kiezen de nakoming van eventuele verplichtingen harerzijds op te schorten in afwachting van aanvullende zekerheden of andersoortig redres van de gerezen beëindigingsgrond door Zorgverlener.
 4. Indien een overeenkomst op grond van voorgaand artikellid wordt beëindigd komt Zorgverlener geen recht toe op nakoming, schadevergoeding, opschorting, verrekening of andersoortige (rechts)vorderingen, behoudens indien en voor zover dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 7                                                            Acquisitievergoeding

 1. Zorgverlener is voor de acquisitie- en eventuele overige inspanningen door Hart een Acquisitievergoeding verschuldigd conform het bepaalde in de onderliggende overeenkomst.
 2. Bij gebreke aan een specificatie van de verschuldigde Acquisitievergoeding zal Zorgverlener een redelijke vergoeding voor de door Hart verrichte werkzaamheden verschuldigd zijn, waarbij zoveel

mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de door Hart in vergelijkbare situaties in rekening gebrachte Acquisitievergoeding.

 1. Zorgverlener zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart, bijvoorbeeld in de vorm van een onderliggende overeenkomst, direct noch indirect een rechtsverhouding aangaan met een door of namens Hart (bijvoorbeeld in voornoemde overeenkomst) voorgedragen opdrachtgever, daaronder mede verstaan aan die opdrachtgever gelieerde derden. Hart is gerechtigd aan die toestemming voorwaarden, waaronder afdracht van Acquisitievergoeding, te
 2. Partijen erkennen dat achteraf nagenoeg niet is aan te tonen of een overeenkomst tussen een Zorgverlener en een door Hart voorgedragen opdrachtgever enkel en alleen te danken is aan de inspanningen door Hart. Om die onzekerheid te beslechten stellen partijen vast dat de Acquisitievergoeding zonder meer is verschuldigd wanneer Zorgverlener een samenwerking aangaat met een door Hart voorgedragen opdrachtgever, inclusief aan die opdrachtgever gelieerde derden. Partijen erkennen derhalve dat irrelevant is of Zorgverlener al eerder contact onderhield, in welke vorm en/of mate dan ook, met een door Hart voorgedragen opdrachtgever. Voorgaande is slechts anders indien de overeenkomst tussen Zorgverlener en Hart, alsook iedere eventuele samenwerking tussen Zorgverlener en de door Hart voorgedragen opdrachtgever gedurende een onafgebroken periode van een jaar beëindigd is.
 3. Behoudens het geval partijen anders overeenkomen wordt de Acquisitievergoeding berekend als een vergoeding voor ieder door Zorgverlener aan de opdrachtgever gedeclareerd, althans declarabel uur.
 4. Naast de in de onderliggende overeenkomst vermelde acquisitievergoeding is zorgverlener Hart een vergoeding voor de Hart-Netwerkapp verschuldigd ter hoogte van € 6,50 per gefactureerde maand ongeacht het aantal diensten.

 

Artikel 8                                                      Verschuldigdheid en betaling

 1. Hart zal de factuur telkens standaard binnen 30 dagen automatisch incasseren. Enkel betaling aan Hart werkt bevrijdend.
 2. Termijnen voor betaling door Zorgverlener zijn telkens uitdrukkelijk Zorgverlener komt reeds door overschrijding van een betalingstermijn van rechtswege – en dus zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim. Zorgverlener is vanaf datum intreden verzuim tot aan datum algehele voldoening een contractuele rente verschuldigd ad 1,2% per maand – waaronder een gedeelte van een maand – over het alsdan verschuldigde. Zorgverlener is in dat geval tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage ad 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00. Voorgaande geldt onverminderd het recht zijdens Hart om in plaats daarvan vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten te vorderen.
 3. Betalingen door of namens Zorgverlener strekken telkens in eerste instantie tot mindering van verschuldigde rente, dan tot voldoening van de verschuldigde extra kosten – zoals buitengerechtelijke (incasso)kosten en tot slot tot voldoening van de hoofdsom.
 4. Indien Zorgverlener in verzuim geraakt aan haar (betalings)verplichtingen jegens Hart te voldoen, wordt al hetgeen Hart van Zorgverlener te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 5. Zorgverlener is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen jegens Hart wegens enige door Hart (vermeend) verschuldigde, maar (beweerdelijk) uitgebleven prestatie.

 

Artikel 9                                                               Aansprakelijkheid

 1. Hart spant zich naar beste inzicht en vermogen in om de op haar rustende verbintenissen na te komen. Op Hart rust ter zake uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen
 2. Hart beperkt zich tot ondersteuning ten behoeve van Zorgverlener op het gebied van de Hart is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een rechtsverhouding tussen Zorgverlener en een opdrachtgever, de voorwaarden waaronder een dergelijke rechtsverhouding tot stand komt, noch eventuele schade voortvloeiende uit- dan wel
 1. De aansprakelijkheid van Hart is te allen tijde beperkt tot de directe Hart is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten, winstderving, gemiste investeringen of andere gevolgschade, behoudens indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Hart.
 2. Eventuele aansprakelijkheid zijdens Hart is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat ter zake op grond van een daartoe strekkende verzekering daadwerkelijk aan Hart wordt uitgekeerd. Bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal driemaal de gemiddelde maandelijks gefactureerde Acquisitievergoeding.
 3. Zorgverlener zal Hart onverwijld en gemotiveerd op de hoogte stellen van schade waarvoor zij Hart aansprakelijk acht. Zorgverlener zal Hart in ieder geval binnen een maand nadat zij bekend werd dan wel redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met de betreffende schade berichten, zulks op straffe van verval op enig recht op nakoming, schadevergoeding of andersoortige (rechts)vorderingen en bevoegdheden.

 

Artikel 10    Overmacht

 1. Hart is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een Onder overmacht zal naast de daaraan gebruikelijk toegekende betekenis mede worden verstaan de situatie waarin Hart redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht een verbintenis na te komen, bijvoorbeeld wegens ziekte. Voorts zal onder overmacht worden verstaan de situatie waarin Hart zich geconfronteerd ziet met een annulering of tekortkoming in de nakoming van een derde die direct dan wel indirect ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met Zorgverlener is ingeschakeld.
 2. Hart zal Zorgverlener zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een opgetreden overmachtssituatie, waarna partijen in onderling overleg nieuwe afspraken over de uitvoering van de overeenkomst zullen maken. Indien de overmachtssituatie die nakoming door Hart van de op haar rustende verplichtingen verhindert langer dan drie maanden duurt, dan wel redelijkerwijs valt te voorzien dat deze situatie langer dan drie maanden zal duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Zorgverlener zal dan slechts tot betaling gehouden zijn naar evenredigheid van de mate waarin Hart de overeenkomst heeft uitgevoerd en in dat kader kosten heeft gemaakt.

 

Artikel 11   Intellectuele- en industriële eigendom

 1. Hart behoudt zich uitdrukkelijk voor de intellectuele- en industriële eigendom op de door of namens haar vervaardigde adviezen, rapporten, berekeningen, producten, ontwerpen, schetsen, of enig ander voortbrengsel welke (mede) het gevolg is van creatieve keuzes door of namens Hart.
 2. Door of namens Hart in het kader van de overeenkomst verrichte diensten, verstrekte adviezen of geleverde zaken in de ruimste zin van het woord zijn exclusief bestemd om te worden gebruikt door Zorgverlener en mogen door Zorgverlener niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld anders dan op de wijze zoals in de overeenkomst is voorzien.
 3. Voor zover Zorgverlener in het kader van de overeenkomst zaken of andersoortige voor de vestiging van rechten van intellectuele of industriële eigendom vatbare voortbrengselen ter beschikking stelt, staat Zorgverlener ervoor in dat aldus geen rechten van derden worden

geschonden. Zorgverlener zal Hart vrijwaren voor aanspraken door derden wegens een (vermeende) inbreuk op hun rechten ten gevolge van de ter beschikking gestelde zaken.

 

Artikel 12    Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot vertrouwelijke gegevens. Gegevens gelden als vertrouwelijk indien zulks is aangegeven of redelijkerwijs kan worden geacht voort te vloeien uit de aard of inhoud van de gegevens.
 2. Partijen verplichten zich over en weer de relevante wet- en regelgeving omtrent de gegevensbescherming in acht te nemen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. In het bijzonder zullen partijen over en weer de verwerking van persoonsgegevens op rechtmatige grondslagen baseren, beperken tot hetgeen noodzakelijk is gelet op het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden en zullen partijen technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend beveiligingsniveau ten aanzien van de persoonsgegevens te waarborgen.
 3. Voor zover Zorgverlener in het kader van de overeenkomst aan Hart persoonsgegevens verstrekt, staat Zorgverlener ervoor in dat Hart deze persoonsgegevens rechtmatig kan verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele overige doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verstrekt. Zorgverlener vrijwaart Hart voor eventuele aanspraken ter zake van de verwerking van hun persoonsgegevens door of namens Hart voor zover deze gegevens door of namens Zorgverlener aan Hart zijn verstrekt.

 

Artikel 13    Boetebeding

Bij overtreding of niet-nakoming door Zorgverlener van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst, daaronder in het bijzonder doch niet uitsluitend begrepen de verplichtingen in art. 5, 7, 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden, zal Zorgverlener per overtreding of niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ten bedrage ad € 5.000,00 te vermeerderen met een bedrag ad € 500,00 per dag, daaronder mede begrepen een gedeelte van een dag, dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt. Voorgaande geldt onverminderd de bevoegdheid zijdens Hart om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 14    Gedragscode

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat zorgverlener tevens akkoord met de Gedragscode die binnen Hart geldt. Deze Gedragscode is per mail en/of per Hart-Netwerkapp bekendgemaakt aan zorgverlener en kan worden geraadpleegd in de Hart-Netwerkapp.

 

Artikel 15    Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hart en Zorgverlener is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Hart en Zorgverlener kennis te Meer in het bijzonder is uitsluitend rechtbank Overijssel, locatie Almelo bevoegd kennis te nemen van enig geschil ontstaan of voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen Hart en Zorgverlener.
 3. De titel boven de afzonderlijke artikelen in de Algemene Voorwaarden dienen slechts het leesgemak en de overzichtelijkheid. Partijen kunnen aan deze titels geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.